Συνοπτικός διαγωνισμός ΕΛΚΕ ΕΜΠ

 In Νέα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  (ΕΛΚΕ ΕΜΠ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για τα παρακάτω:

« Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη πλατφόρμας αυτοματοποιημένης ανίχνευσης συμβιωτικών συνδέσεων στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας με καταγραφή τοπικών δράσεων, ανάλυση οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους και συνολική παρουσίαση πολιτικών αξιοποίησης βιο-αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο»  για τις ανάγκες του έργου  «Symbiotic Networks of Bio-Waste Sustainable Management” με ακρωνύμιο «SYMBIOSIS» , το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg – IPA CBC (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή).

06/07/2020, Δευτέρα, και ώρα 02:00 μμ

Αναλυτικά η διακήρυξη εδώ

Start typing and press Enter to search