Συνοπτικός διαγωνισμός ΕΛΚΕ ΕΜΠ

 In News

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 22/2019 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

Για την «Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη πλατφόρμας αυτοματοποιημένης ανίχνευσης συμβιωτικών συνδέσεων στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας με καταγραφή τοπικών δράσεων, ανάλυση οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους και συνολική παρουσίαση πολιτικών αξιοποίησης βιο-αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο» προϋπολογισμού σαράντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ και εβδομήντα ενός ευρώ (41.588,71€) πλέον ΦΠΑ 24% ύψους εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός και είκοσι εννέα ευρώ (9.981,29€), ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α πενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (51.570,00 €).

/07/2020, Τετάρτη, και ώρα 09:30 πμ

Αναλυτικά η διακήρυξη εδώ

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr)

 

Start typing and press Enter to search