Το Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009

Το Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009 είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές επιχορηγήσεις των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPAII). Στόχος του Προγράμματος είναι «να ενισχυθεί η εδαφική συνεργασία μέσω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και των ευκαιριών απασχόλησης, με σεβασμό στο περιβάλλον και με τη χρήση των φυσικών πόρων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος». Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για την περίοδο 2014-2020 είναι 45.470.066,00 €.

Η περιοχή όπου βρίσκονται η Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, η Έδεσσα, η Φλώρινα και η Πέλλα και το Vardar, Pelagonia, Southeast and Southwest είναι ο χώρος για τις κοινές δράσεις των δύο χωρών. Το κοινό πρόγραμμα εξουσιοδοτεί τις δημόσιες αρχές, τους ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και άλλους θεσμούς καθώς και τους πολίτες να συνεργαστούν για κοινές προκλήσεις και προβλήματα, επιδιώκοντας πιο έξυπνες λύσεις που μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα όταν συνεργαζόμαστε.

Τα προβλήματά μπορεί να είναι ξεχωριστά ή διαφορετικά, αλλά οι δράσεις είναι κοινές. Είναι η ίδια η συνεργασία που μας διδάσκει να αναζητήσουμε συνέργιες, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να μοιραστούμε δραστηριότητες σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον, ο τουρισμός, οι μεταφορές, η απασχόληση, η υγεία και τα κοινωνικά ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας προσφέρουν περισσότερα από 45.000.000 €, από το 2014 έως το 2020 για να στηρίξουν αυτό το έργο. Από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο σεβασμό του περιβάλλοντος στην περιοχή μας, μαθαίνουμε από κοινού να κατανοούμε ο ένας τον άλλον. Ο κοινός μας στόχος είναι μια καλύτερη καθημερινή ζωή. Το Πρόγραμμα βασίζεται στους ακόλουθους δύο άξονες προτεραιότητας που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη και Υποστήριξη της Τοπικής Οικονομίας
Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος – Μεταφορές

Start typing and press Enter to search