Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

  1. Να ρυθμιστεί η αποδοτικότητα των βιομηχανικών πόρων μέσω της εμπορίας των οργανικών υλικών και της κοινής χρήσης πόρων.
  2. Να δημιουργηθούν βιομηχανικά βιώσιμα δίκτυα, ιδίως στη βιομηχανία γεωργικών προϊόντων διατροφής.
  3. Να επιτευχθεί μέγιστη αποτελεσματικότητα στην κατανάλωση ενέργειας και νερού.
  4. Να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς όπου η ζήτηση θα ανταποκρίνεται στην προσφορά βιοαποβλήτων στην περιοχή της διασυνοριακής συνεργασίας.
  5. Να βελτιώσει τις τοπικές πολιτικές για τη διαχείριση του ρεύματος των βιοαποβλήτων και να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα μεμονωμένα ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της πολιτικής της ΕΕ για λιγότερα βιοαπόβλητα στους χώρους υγειονομικής ταφής και καλύτερη χρήση για άλλους χρήστες.
  6. Να βελτιωθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη μειώνοντας το ρεύμα βιοαποβλήτων που διατέθηκαν σε χώρους υγειονομικής ταφής.
  7. Να δημιουργηθούν κοινωνικά οφέλη στις τοπικές κοινότητες με την καλύτερη χρήση των βιοαποβλήτων από τη βιομηχανία τροφίμων υπέρ των κοινωνικών δραστηριοτήτων.
  8. Να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ τομέων και επιχειρήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο, βελτιώνοντας έτσι τις τοπικές οικονομίες και ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα.
  9. Υποστήριξη των τοπικών οικονομιών με την προστασία των πρώτων υλών ή των καυσίμων που προέρχονται από βιοαπόβλητα.
  10. Να προβληθεί το ζήτημα της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στις περιφέρειες, διερευνώντας τις εμπορικές ευκαιρίες και χρησιμοποιώντας τα απόβλητα ως πόρο.

Start typing and press Enter to search