Цели на проектот се :

  1. Да се воспостави меѓуиндустриска ефикасност на ресурси преку трговија со органски материјали и споделување средства;
  2. Да се креираат индустриски одржливи мрежи особено во агро-прехрамбената индустрија за добивање енергија и вода преку подобра елаборација на тековите на био отпад;
  3. Да се подобрат придобивките за животната средина преку намалување на тењковите а био отпад кои водат до депониите ;
  4. Да се остварат конкретни социјални придобивки за локалните заедници преку подобро искористување на био ресурсите од прехрамбената индустрија во корист на општествените активности и создавањето нови работни места;
  5. Да се подобри соработката помеѓу секторите и бизнисите во прекуграничната област, а со тоа да се подобрат локалните економии и да се поттикни претприемништвото;
  6. Спроведување на пилот основа за собирање на био отпад на самиот извор во конкретните области од двете земји – партнери;
  7. Да се креира онлајн база на податоци со мапирање и мерење на тековите на отпад од агро-прехрамбената индустрија и човечките активности (одлив) до мапирање на ресурсите и органските материјали кои се користат во индстриските процеси или суровините (прилив) на индустрискиот сектор;

Start typing and press Enter to search