Група А: Субјекти на внатрешна комуникација

– Претставници на партнерите на проектот СИМБИОЗА
– Персоналот на управните органи на ИНТЕРЕГ ИПА програмата за прекугранична соработка  CCI 2014 TC 16 I5CB 009 (Органот за Управување на Европските Територијални Програми за Соработка, Заедничкиот Секретариат на ИНТЕРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI 2014 TC 16 I5CB 009 во Солун, Националната власт: Министерство за локална самоуправа во Скопје,  Сектор за Европска Унија, Антена – Битола, Органот за Ревизија, Единица за првостепена контрола).

Група Б: Субјекти на надворешна комуникација: Производители и корисници на био отпад

– Големи произведувачи како објекти за преработка на храна, туристички оператори (хотели, ресторани итн.)
– Фармери, земјоделци, органски земјоделски здруженија
– Корисници на био отпад – индустриите кои користат био отпад како ресурс
– Локалното население

Група C: Надворешна јавност: Носители на одлуки, професионалци од областа на управување со отпад и животна средина, медиуми

– Релевантни министерства: Животна средина, Економија, Туризам, Земјоделство и рурален развој, Образование итн.
– Локална власт и општини
– Организации за заштита на животната средина и лобисти
– Академски институции за екологија и наука за животната средина, оддели за управување со животната средина и наука
– Експерти за управување со отпадот и животната средина
– Национални, регионални, локали медиуми од двете земји учеснички

Start typing and press Enter to search