Јавното комунално претпријатие КОМУНАЛЕЦ Битола, основано во 1996 година, врши јавни работи во градот Битола и целата општина Битола (приближно 95.000 жители). Претпријатието има вкупно 253 вработени, кои ги извршуваат следните активности: Управување со отпад (комунални и други видови неопасен отпад), односно собирање, сортирање, складирање, третман, транспорт и депонирање на отпадот; Областа опфатена со општината е 787,95 км2 и е втор по големина град во Северна Македонија. Сите активности ќе се одржат во општина Битола и соседството, ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА Новаци (површина од 755 км2), кои покриваат најголем дел од покриеноста на регионалната големина. Влијанието на проектот Симбиоза директно се однесува на главните играчи во управувањето со отпадот во регионот кои се одговорни за организирање на собирање, транспорт и депонирање на комуналниот отпад; и уште поважно издавање на локални прописи за управување со отпад.

Од друга страна, DIADYMA S.A е одговорна за управување со цврстиот урбан отпад на целиот регион на Западна Македонија. Секојдневно камионите на DIADYMA го собираат отпадот од 12 општини во регионот, проследено со транаспорт, третман, санитарно поплочување и рециклирање на околу 100.000 тони отпад годишно. Освен урбаниот отпад, DIADYMA има направено бројни студии за собирање и третман на животински и земјоделски био отпад и има активен Акционен план за намалување на приливите на биолошки отпад преку промоција на компостирање во урбаните, но и во руралните средини.

Здружение на граѓани – Движење за животна средина МОЛИКА Битола и INNOPOLIS ќе работат на подигање на јавната свест за прашањата поврзани со животната средина и зачувување на животната средина, со цел да ги пренесат резултатите и влијанието на проектот на ниво на држава.

Националниот технички универзитет од Атина ќе го вклучи во проектот големото искуство во воспоставувањето и спроведувањето на симбиотски мрежи низ цела Европа.

Start typing and press Enter to search