РП 1 Управување и координација на проектот

И 1.1 Подготвителни активности
И 1.2 Управување со проектот
И 1.3 Извештаи за проектот
И 1.4 Проектен Аналитички Работен План

РП 2 Комуникација и дисеминација

И 2.2 Датабаза на директни и индиректни корисници
И 2.3 Симбиоза центар за дисеминација
И 2.4 Финална Конференција на Симбиоза

РП 3 Собирање и управување со податоци за тековите на био-отпад

И 3.1 Мапирање на тековите за био отпад во прекуграничните области на соработка (одлив)
И 3.2 Евиденција на потребите на меѓусекторските индустрии во прекуграничните области на соработка (прилив)
И 3.3 Студија за економските придобивки за регионалните економии во областите на прекугранична соработка, како резултат на работата на Симбиоза платформата
И 3.4 Студија на придопбивките за животната средина во областите на прекугранична соработка, како резултат на опративноста на Симбиоза мрежата

РП 4 Развој и опреативност на Симбиоза платформата

И 4.1 Развој на Симбиоза платформата
И 4.2 Тест и оперативност на Симбиоза платформата
И 4.3 Поврзување на понудата и побарувачката на тековите на био отпад на меѓусекторско ниво во грчките проектни области
И 4.4 Поврзување на понудата и побарувачката на тековите на био отпад на меѓусекторско ниво во проектните области во Северна Македонија
И 4.5 Обука за локалните корисници да ја користат Симбиоза платформата

РП 5 Развој на Акционен План за експлоатација на био отпад

И 5.1 Извештај за националните политики за управување со отпадот и моментално ниво на имплементација на истите на регионално ниво
И 5.2 Акционен План за интеграција на Симбиоза мрежите во регионалните стратегии
И 5.3 Кон циркуларна економија: Како целосното искористување на био отпадот може да го поддржи вработувањето и регионалниот БДП

РП 6 Пилот активности за компостирање на отпад

И 6.1 Техничка спецификација, финансиски аспекти и капацитети на опремата за компостирање
И 6.2Набавка на опремата за компостирање на био отпад, материјали и работа
И 6.3 Инсталирање на опремата и доведување на единиците за компостирање на оперативно ниво
И 6.4 Обука на персоналот како да се користат компостерите и возилото за отпад
И 6.5 Пилот имплементација на две единици за компостирање во Битола и Флорина

Start typing and press Enter to search